მოიკლე ვადიანი სასერტიფიკატო პროგრამები

ადრეული განათლების სპეციალისტი

არგონრაკალური შედუღება

გერიატრიული ასისტენტი

ელექტრო ტექნოლოგია და უსაფრთოხება

ელექტრორკალური შედუღება

ვებგვერდის შექმნა და მართვა

სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში

საინჟინრო ნახაზების შექმნა CAD -ის სისტემებით

სასზაღვრო საკარანტინო კონტორილი

სისტემური ადმინისტრირება

სსსმ ბავშვებთან მუშაობა

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში